Permintaan maklumat

Isi medan wajib (*) di dalam borang di bawah dan anda akan menerima balasan melalui e-mel daripada kakitangan kami secepat mungkin. Jika anda berpuas hati dengan balasan yang diterima, anda boleh mengesahkan tempahan, tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di dalam e-mel, dengan memberikan butiran kad kredit kepada kami menggunakan borang selamat..

Anda belum habis mengisi medan wajib yang disorotkan.

  DATA TEMPAHAN


  DATA TEMPAHAN

  Maklumat berkaitan pemprosesan data peribadi

  Menurut perkara 13 Dekri Perundangan 196/2003 (undang-undang berkaitan perlindungan data peribadi) pengawal data dengan ini memberitahu anda bahawa:
  a) pemprosesan data peribadi anda hendaklah dilakukan untuk:
  1. kewajipan kontraktual: untuk membekalkan barangan dan perkhidmatan kepada tetamu;
  2. kewajipan perundangan: penginvoisan, buku akaun dan masukan wajib, komunikasi kepada pihak berkuasa yang membuat permintaan;
  3. komunikasi kepada bank dan institusi serupa, untuk pengumpulan kredit dan aktiviti lain yang berkaitan kewajipan kontraktual;
  4. menawarkan perkhidmatan semasa anda menginap (perkhidmatan kesetiausahaan, penghantaran surat-menyurat, tempahan perkhidmatan luar) atau selepas anda menginap (komunikasi tawaran istimewa, acara atau seumpamanya)

  pemprosesan akan dijalankan dengan sistem manual dan/atau automatik yang digunakan untuk mengingat, menguruskan dan menghantar data, dengan logik yang hanya berkait dengan tujuannya sahaja, berdasarkan data dalam pegangan kami dan persetujuan anda untuk mengkomunikasikan sebarang pembetulan, tambahan dan kemas kini dengan segera;

  b) Keengganan anda memberikan kebenaran bagi perkara 1, 2 dan 3 bagi perenggan ini a) akan menyebabkan:
  1. ketakbolehan pemulaan atau penerusan transaksi, atau pelaksanaan sesetengah operasi, jika data diperlukan untuk melaksanakan transaksi atau operasi;
  2. ketakbolehan untuk melaksanakan sesetengah operasi yang memerlukan komunikasi data kepada subjek-subjek yang berkait dari segi fungsi untuk melaksanakan operasi sedemikian;
  3. kegagalan untuk mengkomunikasikan data kepada subjek-subjek yang menjalankan aktiviti lain, yang tidak berkaitan dari segi fungsi untuk melaksanakan transaksi.

  c) Selain daripada individu yang ditetapkan di dalam syarikat pengawal data, data anda mungkin dikomunikasikan ke:
  1. fasiliti-fasiliti hotel di mana anda akan menjadi tetamunya;
  2. perunding cukai (untuk tujuan pentadbiran);
  3. agensi awam dan swasta, juga pemeriksaan berikut untuk tujuan audit;
  4. subjek-subjek yang boleh mengakses data anda menurut undang-undang;
  5. syarikat-syarikat luar yang membekalkan barangan dan perkhidmatan.

  d) e) anda boleh menggunakan hak anda berhubung pengawal data pada bila-bila masa, menurut perkara 7 Dekri Perundangan 196/2003, yang, demi kemudahan anda, keseluruhan kandungannya kami sediakan di bawah ini:

  Perkara 7. Hak untuk mengakses data peribadi dan hak-hak lain
  1. Pihak berkepentingan mempunyai hak untuk mendapatkan pengesahan kewujudan data peribadi yang melibatkannya jika belum didaftarkan, dan komunikasinya di dalam borang yang mudah difahami.
  2. Pihak berkepentingan mempunyai hak untuk mendapatkan indikasi:
  a. sumber asal data peribadi itu;
  b. tujuan dan prosedur pemprosesan;
  c. logik yang diaplikasikan dalam pemprosesan yang menggunakan kaedah elektronik;
  d. Data pengenalan pengawal, pengurus dan wakil yang ditetapkan menurut perkara 5, perenggan 2;
  e. subjek-subjek atau kategori subjek kepada siapa data peribadi mungkin dikomunikasikan atau siapa yang boleh mengetahuinya sebagai wakil yang ditetapkan di wilayah Negara, pengurus atau kakitangan yang ditetapkan.
  3. Pihak berkepentingan mempunyai hak untuk mendapatkan:
  a. kemas kini, pindaan atau tambahan kepada data jika ini penting baginya;
  b. pembatalan, pengubahan kepada bentuk tanpa nama atau kelompok data terproses yang melanggar undang-undang, termasuk yang tidak perlu menyimpan data berhubung tujuan data itu dikumpulkan atau diproses kemudiannya;
  c. akuan bahawa operasi yang tersurat a) dan b) dikomunikasikan, juga dari segi kandungannya, kepada mereka kepada siapa data telah dikomunikasikan atau diedarkan, kecuali dalam kes di mana pematuhan dengan keputusan sedemikian adalah mustahil dan melibatkan penggunaan cara yang jelas tidak setara dengan hak yang dilindungi.
  4. Pihak berkepentingan mempunyai hak untuk menentang, semuanya atau sebahagiannya:
  a. pemprosesan data peribadi berkenaan dirinya atas sebab yang sah, walaupun jika ada kaitan dengan tujuan pengumpulannya;
  b. pemprosesan data peribadi berkenaan dirinya untuk tujuan penghantaran bahan pemasaran atau untuk menjalankan tinjauan pemasaran atau komunikasi komersil.

  *

  Saya bersetuju untuk menerima Surat Berita anda